Välkommen till e-Kulturskola!

Här kan du ansöka om en plats i den kommunala kulturskolan.

 

OBS! Från 21 december 2022 kan inga nya ansökningar göras till ämnena Piano, gitarr eller fiol. Detta beror på att kulturskolan ska byta administrativt system hösten 2023. Övriga ämnen går bra att ställa sig i kö till. Se mer information på kulturskolans hemsida: kulturskola.uppsala.se.

Alla barn mellan 6 och 20 år som är folkbokförda i Uppsala kommun är välkomna till kommunens kulturskola. När du har anmält ditt barn får du ett ködatum, och utifrån ködatumet får alla barn sedan en plats i tur och ordning. Vissa ämnen är populärare än andra och har därför längre kö.

 

När en elev har börjat sin undervisning är eleven inskriven tills du som förälder aktivt säger upp platsen. Det innebär att ni måste betala terminsavgiften, om ni inte har avsagt er platsen skriftligt innan föregående termin slutade.

 

Ansök till våra kurser

Under fliken Ansökan registrerar du som förälder dig, för att sedan söka till en kurs för ditt barn. Om du vill titta igenom vilka kurser som finns innan du registrerar dig så gör du det under fliken Kursutbud.

 

Observera att barnet måste vara folkbokfört i Uppsala kommun för att kunna ansöka.

Avanmälan

Elev på Uppsala kulturskola behåller sin plats till dess den sägs upp. Avanmälan ska ske innan kommande terminsstart. Om eleven inte är avanmäld när terminen börjar blir eleven betalningsskyldig för hela terminen. Avanmäl så här:

Logga in på "Min sida" (se flik uppe till höger). Under rubriken "Hantera mina kurser ser du ditt barns aktuella kurser. Klicka på knappen "Avsluta kurs". Hör av dig till kulturskolans expedition om du har frågor.

 

Mer information

Information om avgifter, lektioner och kötider hittar du under fliken Frågor & svar. Ytterligare finns även på kulturskolans hemsida: http://www.uppsalakulturskola.se/


IN ENGLISH

Welcome to E-kulturskola!

This is where you can apply for courses at the Uppsala municipality school of the arts.

Attention! From 21 December 2022 no new applications can be made för Piano, Guitar or Violin. This is because Uppsala kulturskola will change its administrative system in autumn 2023. Other subjects you can still apply for. More information, se our website: kulturskola.uppsala.se

All children between the ages of 6 and 20 who are registered in the municipality of Uppsala are welcome to the Uppsala school of the arts. Once you have registered your child, you will receive a queue date. Based upon this date of application, all children are then offered a place when it is their turn. Some subjects are more popular than others and therefore have longer queues.

Once a student has started their course, the student is enrolled until you as a parent actively cancel their enrolment. This means that you must pay the fee for the whole term if you have not cancelled their enrolment in writing before the previous term has ended. 

How to apply to our courses

Under the Ansökan tab, you can register as a parent, and then search for a course for your child. If you want to check which courses are available before registering, please do so under the Kursutbud tab.

Please note that the child must be registered as a resident of the municipality of Uppsala in order to apply. 


More information

Information about fees, lessons and queue times is also available in english at the Uppsala school of the arts website: http://uppsalakulturskola.se/verksamhet/faq-in-english/